دریافت فایل محاسبات با فورمت Excel
شما می توانید با استفاده از جدول تهیه شده توسط شرکت فراکوه بر اساس قبض برق؛ مقدار بانک خازنی در سطح فشار ضعیف؛ پارامترهای خازنهای فشار متوسط و شرایط هارمونیک در حضور خازن را محاسبه نمایید.


دانلود فایل محاسبات