آدرس فاکس تلفن نام مسئول نام فروشگاه شهر ردیف
تهران- لاله زار جنوبی- بازار صنعت- طبقه اول- پلاک ۵ کدپستی: ۳۳۶۵۶-۱۱۴۴۹ ۳۳۹۲۱۷۶۰ ۳۳۹۰۸۰۰۰ محسن کرمی

۰۹۱۲۱۳۹۲۴۸۷

برق و صنعت یزدان تهران ۱
تهران- لاله زار جنوبی- کوچه شاهچراغی- پاساژ ناصری- طبقه همکف ۳۳۹۲۵۹۸۸ ۳۳۹۵۱۱۸۰

۳۳۹۲۱۸۲۷

امین

۰۹۱۲۳۱۴۱۱۳۵

صنایع برق امین تهران ۲
تهران- لاله زار جنوبی- مقابل بانک ملی پلاک ۱۰۸ ۳۳۹۳۱۵۲۲ ۳۳۱۱۸۰۶۰-۳۳۹۱۵۰۲۳

۰۹۱۲۲۹۹۵۱۶۳

ستوده

۰۹۱۲۱۰۱۹۵۸۵

الکترو صنعت تهران ۳
تهران- لاله‌زار جنوبی- روبروی پاساژ ایران- پلاک ۲۷۶ ۳۳۹۲۵۴۹۹ ۳۳۹۹۳۳۴۰-۳۳۹۹۳۳۳۹ آ.محمدرضا مزینانی

۰۹۱۲۱۲۳۸۵۷۶

پارت خازن تهران ۴
تهران- لاله‌زار جنوبی- پایین تراز کوچه گودرزی- پاساژ جهان الکتریک- زیر همکف- پلاک۹ ۳۳۹۹۲۰۶۲ ۳۳۹۹۲۰۶۱ آ. دانیل ریحانی

۰۹۱۲۱۲۳۸۵۷۶

بازرگانی ریحانی

EFEN-FUSE

تهران ۵
تهران- لاله‌زار جنوبی- کوچه ملا نوروزی- پلاک۵ ۳۳۹۲۳۰۲۷ ۳۳۹۹۷۴۳۱-۳۳۹۹۷۴۳۳

۳۳۹۳۲۷۶۷

آ.کارخانه چی

۰۹۱۲۲۱۱۶۹۲۲

پارس کویر تهران ۶
اصفهان- چهارباغ بالا- کوچه هدایت- پلاک ۲۳- طبقه همکف کدپستی:۸۱۶۳۸۱۴۶۸۱ ۰۳۱۳۶۶۶۰۳۴۲ ۰۳۱۳۶۶۶۰۹۷۹

۰۹۱۳۳۱۳۳۶۹۳

آ.م.محسن کلباسی وخیرالهی الماس الکترونیک سپاهان اصفهان ۷
اصفهان- خیابان فردوسی- جنب بانک ملت- پلاک ۲۴ کدپستی:۸۱۴۳۹۹۴۴۳۵ ۰۳۱۳۲۲۰۷۴۶۴ ۰۳۱۳۲۲۰۴۳۵۰

۰۳۱۳۲۲۱۶۳۰۶

آقای مهران اشفاق

۰۹۱۳۱۱۴۰۷۴۰

الکترومگا اصفهان ۸
یزد- بلوار جمهوری اسلامی- جنب مسجد قبا- کدپستی:۴۶۸۷۹-۸۹۱۷۹ ۰۳۵۳۵۲۲۲۶۱۱ ۰۳۵۳۵۲۵۲۲۸۳

۰۳۵۳۵۲۵۶۸۸۶

آ.شیشه بری

۰۹۱۳۱۵۱۱۱۶۴

الکتریکی شیشه بری یزد ۹
یزد- بلوار باهنر- کدپستی:۸۹۱۶۶۱۷۶۷۶ ۰۳۵۳۷۲۶۳۲۶۸ ۰۳۵۳۷۲۴۹۳۹۹ آقای مهدی زارع

۰۹۱۳۳۵۶۳۶۷۶

الکتروصنعت یزد یزد ۱۰
محلات- نیم ور- خیابان امام روبروی استادیوم ورزشی تختی-کدپستی:۳۷۸۴۱۶۸۸۶۱ ۴۳۳۲۳۴۱۱ ۰۸۶ ۰۸۶۴۳۳۲۲۶۲۶

۳۱۱۳-۳۴۱۱

آ.آشوری

۰۹۱۸۱۶۵۸۰۲۱

الکتروتکنیک آشوری محلات ۱۱
قزوین- سعدی شمالی- روبری بانک ملت- جنب کوچه نگار  پلاک ۴۱۶- کدپستی: ۳۴۱۹۶۵۴۵۶۵

 

۰۲۸۳۳۳۴۴۴۰۰ ۰۲۸۳۳۳۴۴۴۰۰ آقای علیرضا اشدری

۰۹۱۲۲۸۱۳۰۳۷

تاپ تکنیک قزوین ۱۲
اهواز- خیابان طالقانی- پاساژ خردمند کدپستی:۶۱۹۳۸۸۵۳۳۸ ۰۶۱۳۲۲۲۸۱۵۱ ۰۶۱۳۲۲۲۲۶۲۹

۰۹۱۶۱۱۸۵۳۸۸  فرشید

فرزاد افشار

۰۹۱۶۶۱۱۷۷۱۷

برق و صنعت فرزاد اهواز ۱۳
اهواز- خیابان غفاری- نبش نظامی پلاک ۵۸ کدپستی:۶۱۹۳۸۹۴۸۸۳ ۰۶۱۳۲۲۱۵۰۲۶ ۰۶۱۳۲۲۲۴۹۳۳

۰۹۱۸۳۱۸۲۲۷۳ جباری

آقای ضرغام

۰۹۱۶۳۲۳۶۰۸۸

الکترو ژنکو اهواز ۱۴
همدان- رزن جنب بانک صادرات-کدپستی:۶۵۶۸۱۵۶۴۹۴ ۰۸۱۳۶۲۲۴۸۲۳ ۰۸۱۳۶۲۲۳۲۶۴ آقای ا نوار سلطانی

۰۹۱۸۱۰۷۵۹۹۲

خدمات فنی و مهندسی انوار همدان ۱۵
تبریز- خیابان فردوسی- ربروی پارکینگ فردوسی- کدپستی:۵۱۳۳۷۵۵۶۳۶ ۰۴۱۳۵۵۳۷۱۲۸ ۰۴۱۳۵۵۵۲۷۷۸ اورنگ

۰۹۱۴۱۱۵۶۹۹۱

الکتروتکنیک ایران پارسا تبریز ۱۶
تبریز- خیابان فردوسی- شماره ۲۰۰ کدپستی:۵۱۳۳۷۵۵۶۳۷ ۰۴۱۳۵۵۷۱۶۱۹ ۰۴۱۳۵۵۵۲۷۷۵

۰۹۱۴۱۱۵۷۰۹۱

بهنام اعظمیان

۰۹۱۲۲۱۱۴۰۲۰

استارت الکتریک تبریز ۱۷
مشهد- میدان توحید- نبش سنایی ۱۸- پلاک ۲ – کد پستی:۹۱۳۹۸۶۶۱۳۹ ۰۵۱۳۷۲۷۹۱۵۲ ۳۷۲۷۰۰۱۱ -۰۵۱

۰۵۱۳۷۲۷۸۵۸۵

۰۵۱۳۷۲۷۹۴۸۲

آ.مسعود رضایی

۰۹۱۵۱۱۵۱۵۰۴

۰۹۱۵۵۲۴۷۹۳۲

گروه برق بامشکی

(برق امید)

آ.بامشکی

مشهد ۱۸
مشهد- میدان سعدی- ابتدای خیابان سنائی- پلاک ۲۹۶ کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۳۳۶۶ ۰۵۱۳۷۲۸۹۵۹۰

۰۵۱۳۷۲۶۸۶۸۲ تلفاکس

۰۵۱۳۷۲۷۹۴۹۰

۳۰۳۵

مهندس صفایی

۰۹۱۵۱۱۱۷۴۸۵

ایران اشنایدر مشهد ۱۹
مشهد- فاز یک- شهرک صنعتی توس- بلوار صنعت- صنعت ۱۱- قطعه ۳۳۹ ۰۵۱۳۵۴۱۲۳۰۳ ۰۵۱۳۵۴۱۲۳۰ آقای بخشیده‌زاد

۰۹۱۵۳۱۳۲۸۶۸

انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق خراسان مشهد ۲۰
مشهد- خیابان سنایی- بین سنایی ۱۱ و ۱۲- کدپستی: ۹۱۳۹۷۹۳۴۴۳ ۰۵۱۳۷۱۱۱۱۰۳ ۰۵۱۳۷۱۱۱۱۰۲ ۰۹۱۵۳۱۱۳۶۶۰ کالای برق کیان مشهد ۲۱
بیرجند- بلوار معلم- خیابان ۱۳- پلاک ۲/۴۸- کدپستی ۹۷۱۷۸۶۴۱۸۴- صندوق پستی ۴۷۴-۹۷۱۷۵ ۰۵۶۳۲۲۳۵۰۱۳ ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۷۴ مهندس قربانی مهتاب شرق بیرجند بیرجند ۲۲
قم- بلوار امام خمینی- پلاک ۳۳-کدپستی: ۳۷۱۹۹۷۳۳۷۱ ۰۲۵۳۶۷۰۴۴۹۴ ۰۲۵۳۶۷۰۲۰۲۳ پورحسینی

۰۹۱۲۲۵۲۰۶۱۸

برق پایتخت قم ۲۳
قم- میدان امام ابتدای بلوار شهید بهشتی- جنب کالای برق ایران-کدپستی:۳۷۱۹۹۸۳۴۹۳ ۰۲۵۳۶۶۲۷۵۴۹ ۰۲۵۳۶۶۳۶۲۲۳ آقای الماسی

۰۹۱۲۵۵۱۷۰۶۶

کالای برق الماس قم ۲۴
قم- میدان امام- اول بلوار شهید بهشتی- ۲۴متری شهید مطهری کدپستی:۳۷۱۹۹۷۴۴۴۹ ۰۲۵۳۶۶۳۵۴۹۵ ۰۲۵۳۶۶۱۱۹۶۳

۰۲۵۳۶۶۳۲۸۰۲

۰۹۱۲۸۷۹۷۹۳۹-پسر

۰۹۱۲۱۵۳۰۵۱۹-پدر

صنایع برق نکا

(پورحسینی)

قم ۲۵
قم- میدان امام- بلوار شهید بهشتی- ابتدای ۲۴ متری مطهری- پلاک ۳۳-کدپستی:۳۷۱۹۹۷۴۴۲۳ ۰۲۵۳۶۶۳۶۸۵۲ ۰۲۵۳۶۷۰۹۵۶۰ محمدرضا جنت پور

۰۹۱۲۷۵۴۹۱۶۸

الکترو صنعت پارس قم ۲۶
قم- بلوار امین- نبش کوی ۱۳ ۰۲۵۳۲۹۱۱۲۷۶ ۰۲۵۳۲۹۲۳۴۵۵ رمضانی

۰۹۱۲۱۵۳۳۴۰۸

الکترو رمضانی قم ۲۷
کرمان- انتهای بلوار جهاد- ۲۰ متری یاسین- نبش یاسین ۴ کدپستی:۷۶۱۹۷۹۹۷۱۳ ۰۳۴۳۲۴۳۰۳۱۵ ۰۳۴۳۲۴۳۰۹۰۰ مهندس شیخ اکبری

۰۹۱۳۱۴۱۰۲۸۸

برق و صنعت کرمان کرمان ۲۸
کرمانشاه- میدان جوانشیر-روبروی گرمابه آینه کدپستی:۶۷۱۳۷۶۵۳۶۶ ۰۸۳۳۷۲۷۴۹۹۴ ۰۸۳۳۷۲۲۴۵۲۸ آ.شمشادمهر

۰۹۱۸۸۳۶۹۶۹۰

کالای برق جواد کرمانشاه ۲۹
شیراز خیابان قاآنی شمالی- کدپستی: ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۵ ۰۷۱۳۲۳۰۳۲۴۰ ۰۷۱۳۲۳۳۰۱۷۱

۰۹۱۷۱۱۷۹۷۶۸

حسام الدین-واحدی

۰۹۱۷۱۱۷۹۵۷۴

الکتروپانل شیراز ۳۰
شیراز- حدفاصل چهارراه خلدبرین و بنفشه- کوچه ۷ شهید بهشتی- پلاک ۱۰۰- کدپستی ۵۴۵۶۵/۷۱۷۳۶ ۰۷۱۳۲۳۳۹۶۰۲ ۰۷۱۳۲۳۳۷۲۴۲

۰۹۱۷۶۸۸۴۴۹۵

آقای حاجی زاده

۰۹۱۷۱۰۵۱۴۷۷

تسلا الکتریک جنوب شیراز ۳۱
بابل- جاده شهيد صالحي بندپي شرقي- روبروي ورودي شهرک صنعتي رجه-کدپستی: ۴۷۵۵۱۳۳۸۸۶ ۰۱۱۳۲۰۲۲۳۱۲ ۰۱۱۳۲۰۲۲۲۹۷ آقای رشید پنجکه

۰۹۱۱۳۱۱۴۳۸۴

پاسارگاد الکتروتابلو برق بابل ۳۲
اردبیل- میدان بعثت- روبروی بانک سپه- پلاک ۱- کدپستی

۵۶۱۳۹۶۹۴۴۹

۰۴۵۳۳۶۱۶۳۶۶

از طریق ایمیل

۰۴۵۳۳۶۱۷۶۶۱ آقای بهرام ملکی

۰۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰

برق تکنیکان صنعت اردبیل ۳۳
زاهدان- امام خمینی غربی- نرسیده به آتش نشانی- مقابل بانک ملت- کدپستی: ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ ۰۵۴۳۳۲۱۳۶۱۸ ۰۵۴۳۳۲۱۳۶۱۷

۰۵۴۳۲۴۱۳۷۲۰

آقای زینلی

۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹

برق صنعتی ایمن رعد زاهدان ۳۴